Actievoorwaarden – Winactie SENSEO® Maestro

Organisatie:
Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Winactie SENSEO® Maestro georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. gevestigd te Utrecht aan de Vleutensevaart 35, 3532 AD.


Beschrijving:
Maak kans op de SENSEO® Maestro en een SENSEO® Gold verpakking t.w.v. €114,39 door je volgens onderstaand stappenplan aan te melden voor de actie. De actie heeft als doel het merk Senseo te promoten. De SENSEO@ nieuwsbrief winactie bestaat uit:

  • SENSEO® Maestro CSA260/60 t.w.v. €109,00
  • Verpakking SENSEO® Gold t.w.v. €5,39


Periode:
De actie start op 7 november 2022 en eindigt op 21 november 2022. Uiterlijk binnen twee weken na het eindigen van deze actie wordt de winnaar door ons bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail. De winnaar moet binnen twee weken na ontvangst van die e-mail zijn/haar adres opgeven voor verzending van de prijs. Als geen adres wordt opgegeven binnen die twee weken, komt de prijs te vervallen aan Jacobs Douwe Egberts. Als binnen twee weken na opgeven van het adres geen prijs is ontvangen, kunt u navraag doen via https://service.senseo.com/nl/senseo-nl/ tot zes weken na einde van de actie.


Recht op deelname:
Deelname is gratis. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en hun vaste woonplaats in Nederland hebben. Voor minderjarigen geldt dat toestemming van ouders is vereist. Per deelnemer kan slechts één deelname worden ingezonden. Het is voor medewerkers van JDE niet toegestaan om deel te nemen aan deze actie.

Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

  1. Bekijk op senseo.nl/acties/winactie-maestro de actie
  2. Vul het volledige registratieformulier in en verstuur vervolgens het formulier.


Bevestiging:
Door aan deze actie deel te nemen, bevestigt u dat u de hier beschreven voorwaarden aanvaardt.


Privacy:
De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.senseo.nl/privacy-cookies/.

De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.


Aansprakelijkheid:
De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of haar feitelijk leidinggevenden.


Klachten:
Als u vragen en/of klachten heeft over deze actie, neem dan contact op met de Douwe Egberts Consumentenservice per post via Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via https://service.senseo.com/nl/senseo-nl/.