Actievoorwaarden Gratis cadeaupakket t.w.v. €50,- bij aankoop van een nieuwe SENSEO® Original of Viva Café.


1. Algemeen
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gratis cadeaupakket t.w.v. €50,- bij aankoop van de nieuwe SENSEO® Original, Viva Café of Switch (beginnend met HD6554, HD6555, HD6556, HD6563, HD6564, HD6566, HD6569, HD6592 of HD6596) alleen voor aankopen gedaan in Nederland. actie van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. SENSEO® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
II. De Actie heeft als doel SENSEO® te promoten.
III. De Actie start 28 oktober 2019 en eindigt 5 januari 2020.
IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site: https://www.senseo.nl/acties worden geplaatst, voorzien van een datum.
VI. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.


2. Deelname
I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
III. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal het gratis product vervallen aan Organisator.
IV. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
V. Deelnemer aan de Actie is een ieder die het deelnameformulier volledig invult.
VI. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de website (https://www.senseo.nl/acties) of per post, naar: SENSEO® actie 19-0339 Antwoordnummer 10022 6200 XP Maastricht
VII. Maximaal 2 deelnames per naam en adres. Versturen is alleen mogelijk naar een Nederlands adres.
VIII. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 19 januari 2020.
IX. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
X. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
XI. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.
XII. Door deelname aan de Actie kan het gratis cadeaupakket t.w.v. €50,- worden ontvangen op een door deelnemer in deelnameformulier opgegeven adres. Het SENSEO® cadeaupakket wordt ontvangen in geschenkverpakking en bestaat uit een SENSEO® coffeepad bewaar bus, 2 SENSEO® mokken, 2 SENSEO® lepeltjes in doosje, SENSEO® tafelloper, SENSEO® receptenboekje, SENSEO® Cappuccino Caramel 8 pads, SENSEO® Gold 36 pads en een Cote d’Or melkchocoladereep. Ontvangst van gratis producten geldt zolang de voorraad strekt (op=op).
Indien er geen voorraad meer beschikbaar is van de cadeaupakketten zal als alternatief een SENSEO® koffiepakket t.w.v. €50,- worden aangeboden. Voor ontvangst producten: Organisator zal binnen 8 weken na datum versturen Deelnameformulier het product versturen naar het in deelnameformulier opgegeven adres. Mocht u onverhoopt binnen voornoemde termijn van Organisator niet het product hebben ontvangen op het door u in deelnameformulier opgegeven adres, dient u dit binnen uiterlijk 6 weken na afloop van Actieperiode te melden aan Organisator via 0800-0221121 (gratis) of via https://www.senseo.nl/contact.


3. Privacy
I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam/adres/emailadres om het gratis cadeaupakket naar u toe te sturen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval je je hebt aangemeld voor een of meerdere nieuwsbrieven dan worden de gegevens bewaard in de database van SENSEO®. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar: http://www.senseo.nl/contact/. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de SENSEO® Privacy Policy beschikbaar op https://senseo.nl.


4. Aansprakelijkheid
I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.


5. Slotbepalingen
I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.senseo.nl/acties en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of
2. https://www.senseo.nl/contact
II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
Aldus opgemaakt te Amsterdam 30-09-2019.