Actievoorwaarden SENSEO® ZO IS ER MAAR ÉÉN

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Zo is er maar één!’ actie (hierna te noemen: "de Actie") van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). SENSEO® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
 2. De Actie heeft als doel het merk SENSEO® te promoten.
 3. De Actie start op 20 mei 2019 en eindigt op 29 november 2019 ( de “Actieperiode”).
 4. De Organisator en de Deelnemers zoals gespecificeerd onder 2.III zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.senseo.nl/zoisermaareen worden geplaatst, voorzien van een datum
 6. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
 7.  

 

2. Deelname

 1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
 3. Om deel te nemen aan deze Actie, is het vereist dat je het deelnameformulier volledig invult (“Deelnemer”) op www.senseo.nl/zoisermaareen.
 4. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 6. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.
 7. Ingevulde deelnameformulier kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de website www.senseo.nl/zoisermaareen (“Actiewebsite”).
 8. Er geldt geen maximum aantal deelnames. Versturen is alleen mogelijk naar een Nederlands adres.
 9. De uiterste inleverdatum van de inzendingen op de Actiewebsite is 29 november 2019.
 10. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun titel van het verhaal, het verhaal + foto (zonder vermelding van naam en woonplaats), voor promotionele doeleinden te gebruiken, inclusief publicatie op de website senseo.nl/zoisermaareen.
 11. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
 12. Indien van toepassing, door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
 13. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.


3. Privacy

 1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
 2. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, adres en emailadres samen met jouw verhaal en eventueel foto om zodoende rechtmatigheid van deelname te kunnen toetsen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
 3. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar de consumentenservice. Voor de contactgegevens van de consumentenservice zie onder paragraaf 6.I van deze actievoorwaarden.
 4.  

4. Prijzen

 1. Deelnemers maken kans op een Bongo waardebon ter waarde van €500 (“Prijs”). De winnaar mag zelf bepalen hoe deze waardebon wordt besteed. De voorwaarden van Bongo zijn van toepassing op deze waardebon, kijk hiervoor én voor meer informatie over alle mogelijkheden op www.bongo.nl/waardebonnen. Deze prijs kan één keer per inzending worden gewonnen, maar één deelnemer mag vaker meedoen. Totaal worden er 10 prijzen uitgereikt. Elke maand wordt er tenminste één winnaar gekozen. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
 2. De winnaars worden door een onafhankelijke jury geselecteerd. De inzending wordt beoordeeld op creativiteit, originaliteit en de link naar een écht genietmoment met SENSEO® koffiepads.
 3. De winnaars krijgen persoonlijk bericht via het op het deelnameformulier ingevulde e-mailadres.
 4. Binnen 4 weken na inschrijving van de Actie worden alle prijswinnaars persoonlijk benaderd op het door de Deelnemer in het deelnameformulier opgegeven e-mail adres en/of telefoonnummer met het verzoek voor de prijsuitreiking noodzakelijke gegevens op te sturen of door te geven.
 5. Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending per post naar het door de winnaar in het deelnameformulier opgegeven woonadres binnen twee weken na invullen van het deelnameformulier. Mocht je onverhoopt drie weken na invullen deelnameformulier niet de Prijs hebben ontvangen op het door jouw aangegeven adres, dien je dit uiterlijk binnen zes weken na afloop van Actieperiode te melden aan Organisator via 0800-0221121 (gratis) of via consumenten.service@jdecoffee.com.
 6. Indien Deelnemer niet binnen 6 weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Deelnemer gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen, dan wel geen melding heeft gemaakt als bedoeld in artikel 4.IX, vervalt de prijs aan Organisator.
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9.  

 

5. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
 2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
 3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals PostNL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
 4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.
 5.  

 

6. Slotbepalingen

 1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.senseo.nl/zoisermaareen en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
  1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of
  2. consumenten.service@jdecoffee.com  
 2. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan JACOBS DOUWE EGBERTS Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 4. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.
 5.  

Aldus opgemaakt te Utrecht 18-05-2019